Cynllun Mentora WAVE

Datblygu sgiliau mentora a chefnogaeth i fenywod mewn TG ac Adeiladu.

 Bydd menywod sy'n cymryd rhan yn y rhaglenni hyfforddi WAVE yn cael mynediad at fentor i gefnogi eu dilyniant mewn gyrfaoedd TGCh ac Adeiladu.

 Mae WAVE yn cysylltu â merched sy'n gweithio mewn rolau TGCh ac mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, sy'n awyddus i ymuno â chynllun mentora ac ennill sgiliau achrededig fel Mentor.

 Os ydych yn awyddus i rannu eich profiad gyda merched eraill yn y sectorau hyn, rydym am glywed oddi wrthych.

Llawrlwythwch y daflen Mentora

Bydd mentoriaid hyfforddedig wedyn yn rhan o Gynllun Mentora arbenigol newydd i gefnogi menywod mewn TGCh ac Adeiladu sy'n cymryd rhan yn y Prosiect WAVE. Bydd y sgiliau a'r gwybod-sut o'r rhaglen hefyd o fudd i'ch cyflogwr a gellir eu defnyddio i gefnogi eraill yn y gweithle.

 Bydd cyfranogiad fel mentor neu fentorai yn:

  • cynorthwyo datblygiad eich gyrfa a’i ddilyniant
  • datblygu eich sgiliau gwrando, holi a chyfathrebu
  • gwella’ch sgiliau rheoli ac arwain
  • cynyddu eich sgiliau a’ch hyder i osod a chyrraedd nodau personol a gyrfaol
  • eich galluogi i gefnogi menywod eraill mewn Adeiladu a TGCh
  • ehangu eich rhwydwaith ar gyfer busnes a chodi eich proffil
  • gwella eich perfformiad ac effeithiolrwydd, yn y gwaith a thu hwnt

Cyswllt: wave@bawso.org.uk Neu  ann.lukens@bawso.org.uk

T. 029 2049 3351 neu 07983 470191

Cofrestrwch Ar-lein

 Cysylltwch â ni nawr i gael gwybod sut y gallwch gymryd rhan ac am ragor o wybodaeth am gyrsiau penodol a gwasanaethau cymorth a gynigir drwy brosiect WAVE.

wave@bawso.org.uk

I gofrestru ar gyfer un o raglenni WAVE cliciwch yma.

 

Amdanom ni

Nod y rhaglen WAVE yw deall a 'thorri ar draws' y ffyrdd y mae anghydraddoldeb cyflog rhwng y rhywiau yn cael eu hatgynhyrchu yn gyson trwy wahanu galwedigaethol mewn cyflogaeth a hunan gyflogaeth, drwy'r ffyrdd y mae 'gwaith menywod wedi ei gontractio' a thrwy weithrediad systemau cyflog .

Arwyddbost

Mae’r rhaglen WAVE wedi dod i ben ar ôl tair blynedd lwyddiannus.

Arwyddbost

Cysylltwch â ni

Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE)

Tîm Rheoli Canolog, Prifysgol De Cymru, Cyfadran Busnes, y Gyfraith, Cyfrifeg, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Campws Trefforest
Pontypridd, Cymru- UK
CF37 1DL