Cyrsiau WISER a Ariennir yn Llawn 

Mae WAVE WISER yn recriwtio NAWR ar gyfer y derbyniad olaf o’u cyrsiau ffantastig. Dyma'r tro olaf y bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cynnig ar sail eu hariannu'n llawn, ac yr ydym yn gwneud ein gorau glas i wneud yn siŵr y gallwch CHI gymryd rhan drwy ddarparu rhai patrymau cyflenwi hyblyg newydd gwych.

Mae Tystysgrif Ôl-radd mewn Mentora Busnes 

WAVE WISER yn cynnig cwrs a ariennir yn llawn mewn mentora busnes i fenywod hunangyflogedig.  Mae'r cwrs hwn a ariennir gan Ewrop yn canolbwyntio ar fanteision mentora i ferched, ac ar ddatblygu sgiliau mentora ymarferol i'ch galluogi i drosglwyddo eich arbenigedd i berchnogion busnes uchelgeisiol eraill.

Mae manteision y cwrs yn cynnwys:

 • Gwell gwaith tîm a sgiliau rhyngbersonol
 • Cydnabyddiaeth o gyflawniadau a sgiliau
 • Mwy o hyder
 • Gwell sgiliau gwrando, holi a chyfathrebu
 • Cyfle i ymarfer eich sgiliau a thechnegau mentora
 • Cyfle i ennill cymhwyster achrededig prifysgol mewn mentora
 • Aelodaeth o'r Sefydliad ar gyfer Menter ac Entrepreneuriaeth (IOEE)

Fe’i darperir ar Gampws Prifysgol De Cymru ar y dyddiadau canlynol:

 Delivery will be held at University of South Wales Campus on the following dates:

 • Dydd Gwener 13eg Mawrth 11y.b.-4y.p.
 • Dydd Gwener 27ain Mawrth 11y.b.-4y.p.
 • Dydd Gwener 17eg Ebrill 10y.b.-3y.p.
 • Dydd Gwener 8fed Mai 10y.b.-3y.p.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs cliciwch yma

 Register now

 

Adnabod ac Asesu Syniadau Busnes

Mae hwn yn gwrs byr, hyblyg sy'n ddelfrydol os ydych yn y cyfnodau cynnar iawn o hunangyflogaeth a ddim yn siŵr sut i ddatblygu eich syniad busnes.  Neu a ydych eisoes yn hunangyflogedig ond yn meddwl am roi cynnig ar syniad busnes newydd, neu efallai droi eich hobi i mewn i'ch busnes?  Yna dyma'r cwrs i chi!

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â:

 • Sut i gynhyrchu syniadau busnes
 • Adnabod a manteisio ar gyfleoedd
 • Asesu eich potensial personol i fod yn entrepreneuraidd
 • Gwerthuso eich syniadau busnes a phenderfynu a ydynt yn hyfyw neu beidio
 • Cynnal ymchwil marchnad a gwella eich syniad busnes

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn Tystysgrif Prifysgol De Cymru fel Myfyriwr Cysylltiol; bydd hyn yn datgan eich bod wedi cyflawni 20 credyd israddedig.

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu ym Mhrifysgol De Cymru, cliciwch yma am ddyddiadau a mwy o wybodaeth.

Register now

 

Amdanom ni

Nod y rhaglen WAVE yw deall a 'thorri ar draws' y ffyrdd y mae anghydraddoldeb cyflog rhwng y rhywiau yn cael eu hatgynhyrchu yn gyson trwy wahanu galwedigaethol mewn cyflogaeth a hunan gyflogaeth, drwy'r ffyrdd y mae 'gwaith menywod wedi ei gontractio' a thrwy weithrediad systemau cyflog .

Arwyddbost

Mae’r rhaglen WAVE wedi dod i ben ar ôl tair blynedd lwyddiannus.

Arwyddbost

Cysylltwch â ni

Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE)

Tîm Rheoli Canolog, Prifysgol De Cymru, Cyfadran Busnes, y Gyfraith, Cyfrifeg, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Campws Trefforest
Pontypridd, Cymru- UK
CF37 1DL